پرس بالا سینه دمبل:این حرکت باعث فشار به بخش بالایی عضله سینه ،قسمت جلویی عضله دلتوئید و عضله سه سر بازویی می شود.

قفسه بالا سینه دمبل:این حرکت باعت ایجاد خطوط بین عضلات میوشدپرس بالاسینه دمبل ( موازی ) بهترین حرکت برای تقویت بالای سینهپرس سینه دستگاه نشسته: این حرکت بهترین حرکت برای مبتدیان است که باعت ایجاد فشار مناسب سینه،قسمت جلویی و میانی دلتوئید و عضلات سه سر بازویی می شود.


قفسه بالا سینه سیم کش: انجام این حرکت باعت تفکیک و خطوط عضلات میشود.انواع تمرینات شنا برای وارد شدن فشار به عضلات سینه ای: