نظرشمادرموردقالب جدیدوبلاگ
(33.76%) 26
خیلی خوب
(20.77%) 16
خوب
(18.18%) 14
متوسط
(9.090%) 7
ضعیف
(18.18%) 14
خیلی ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 77